راهنمای استفاده از سایت سلف سرویس دانشگاه
   
    

سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه کاشان

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         

توجه: لطفا به موارد زير دقت نمايد

لطفا نظرات خود را به شماره 09210129969 تلگرام نمايد

دانشجوي گرامي براي جلوگيري از اسراف و تضييع حقوق دانشجوئي، لطفا در رزرو غذا دقت نماييد تا تعداد غذاي رزرو شده و مصرف نشده كاهش يابد.
يارانه غذاي 6تاک مبلغ 32000ريال وغذاهاي رزروي تاک 42000ريال مي باشد0
لطفا در اولين زمان براي جلوگيري از سوء استفاده، نسبت به تغيير رمز اوليه خود اقدام نمايد

همچنين لازم به ذکر است حداقل مبلغ شارژ تغذيه 100000 ريال مي باشد و متاسفانه سيستم قابليت واريز مبالغ کمتر به حساب شما را ندارد

ساعت توزيع صبحانه تا ساعت 8.30 ناهار 13.30و شام 20/00بوده و بعد از آن رزرو انجام شده باطل ميگردد

انتخاب سلف صبحانه تمامي گروهها سلف 2 مي باشد.
انتخاب سلف غذاهاي عادي براي برادران در سلف 1 و غذاهاي تاک در سلف 3 انتخاب و توزيع ميگردد

انتخاب سلف غذاهاي عادي براي خواهران در سلف 2 و غذاهاي تاک در سلف 4 انتخاب و توزيع ميگردد

بعد از انتخاب غذا با توجه به نوع آن( عادي يا تاک) حتما کد سلف در مربع مربوطه وارد نمايد

رزرو غذا تا ساعت 14روز قبل بجز ايام تعطيل انجام ميگيرد


 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.309